Một bộ phim tài liệu về chân dung Sư huynh Salêdiêng Artemide Zatti, được nhà xuất bản báo chí phim ảnh Salêdiêng tại Argentina vừa cho ra mắt

(CGOL) Cuốn phim dài 34 phút về Chân phước Sư huynh Artemide Zatti đã được trình chiếu cách chính thức Buenos Aires, Argentina 01/07/2020. Nhà xuất bản báo chí và phim ảnh Salêdiêng tại Argentina vừa cho ra mắt bộ

Một bộ phim tài liệu về chân dung Sư huynh Salêdiêng Artemide Zatti, được nhà xuất bản báo chí phim ảnh Salêdiêng tại Argentina vừa cho ra mắt

(CGOL) Cuốn phim dài 34 phút về Chân phước Sư huynh Artemide Zatti đã được trình chiếu cách chính thức Buenos Aires, Argentina 01/07/2020. Nhà xuất bản báo chí và phim ảnh Salêdiêng tại Argentina vừa cho ra mắt bộ